سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد بین المللی دانشگاه تبریز
جابر کریمپور – استادیار گروه علوم کامپیوتر، دانشگاه تبریز
داود عبداللهی – مربی ، موسسه دانشوران تبریز

چکیده:

مسائل برنامهریزی غیرخطی مقید جزء مسائل سخت بوده و یکی از چالشهای مهم علوم میباشد. در این تحقیق روشی جدیدبرای حل مساله بهینهسازی غیرخطی مقید مورد بررسی قرار میگیرد. الگوریتم پرنده فاخته روشی کارا و ساختار یافته تکاملی برایحل مسائل پیوسته میباشد که در این مقاله با بکارگیری متغیر کمکی به ارائه مدلی برای تعیین تابع هدف میپردازیم. الگوریتم مورد نظر باید این تابع هدف جدید شامل تمام محدودیتهای مساله را کمینه کند. نتایج حاصل در مقایسه صورت گرفته نشان می- دهد که تابع هدف جدید سرعت همگرایی به جواب بهینه را بالا برده و جوابی با کیفیت مناسبتر را ارائه میدهد