سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی محمودی – کارشناس ارشد سازه
بهروز احمدی ندوشن – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

الگوریتم رقابت استعماری یک الگوریتم مبتنی برجمعیت تصادفی است که ازایده تکاملی سیاسی اجتماعی بشر الهام گرفته است این الگوریتم جدید که کارایی مطلوب خود را درحل مسائل بهینه سازی به اثبات رسانده است همانندسایرروشهایتکاملی ابتدا با یک جمعیت تصادفی شروع می شود دراین الگوریتم هرعنصر جمعیت یک کشور نامیده میشود و کشورها به دو دسته مستعمره و استعمارگر تقسیم می شوند هسته اصلی این الگوریتم برمبنای سیاست جذب و رقابت استعماری شکل گرفته است دراین تحقیق یک مساله بهینه سازی قاب دو بعدی فولادی مورد بررسی قرارگرفته است تابع هدف دراین مساله وزن سازه می باشد و قیود بکاررفته براساس آیین نامه AISC می باشد نتایج حاصل ازاین الگوریتم و مقایسه با نتایجی که با روشهای دیگر بدست آمده است نشان دهنده کارایی مطلوب الگوریتم پیشنهادی می باشد.