سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز اردوخانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سیداصغر غلامیان –
سیدمهدی حسینی –

چکیده:

توزیع بهینه توان راکتیو یکی از موضوعات مهم در بهره برداری اقتصادی و امن از سیستم قدرت می باشد ، این مسئله جزئی از مسئلههای بهینه سازی سیستم قدرت می – باشد که در آن سعی میشود با رعایت یک سری قیود وبا استفاده از یک دسته متغیرهای کنترلی ، تابع هدف خاصی بهینه شود. از آنجا که این مسئله غیرخطی است بنابراین دارای تعداد نقاط بهینه محلی زیادی می باشد ، بنابراین روشها و الگوریتمهای قطعی نمی توانند برایحل این مسئله مناسب باشند و می بایست از روشها و الگوریتمهای تصادفی در حل مسئله بهره برد. متغیرهای کنترلی در این مسئله، ولتاژ ژنراتورها ، تپ ترانسفورماتورها و منابع جبران توان راکتیو نظیر راکتورها و خازنها میباشد. سه تابع هدف کاهش تلفات توان اکتیو، بهبود انحراف ولتاژ و افزایش پایداری ولتاژ در این مسئله به صورت مجز ا و چند منظوره مورد بررسی قرارمیگیرند. الگوریتم مورد بررسی در این مقاله الگوریتمSOA میباشد که برای سیستم استاندارد ۳۰باسIEEEاستفاده شده است و نتایج حاصل با نتایج بدست آمده از روش ژنتیکMAPSO٢، PSOمقایسه شده است.