سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی فن آوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن موقوفه یی – گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران. گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کر
شهرام کریمی – عضو هیأت علمی، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
حمدی عبدی – عضو هیأت علمی، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده:

هدف این مقاله تعیین مکان و ظرفیت بهینه برنامه پاسخگویی بار به منظور بهبود پروفیل ولتاژ و پایداری استاتیکی ولتاژ در شبکه است. این مسئله بهینهسازی در شبکه در شرایط نرمال و اضطرار انجام شده است. در این مقاله به دنبال آن هستیم تا با کمترین میزان بکارگیری برنامه پاسخگویی بار به بیشترین میزان بهبود پروفیل ولتاژ و پایداری استاتیکی ولتاژ دست یابیم. بنابراین مسئله بهینهسازی از نوع چند هدفه است که با استفاده از روشهای بر مبنای جبهه پارتو مطالعه شده است. به منظور انجام بهینهسازی از الگوریتم اشتراک اطلاعات استفاده شده که الگوریتم جدیدی است. ایده اصلی این الگوریتم از مطالعه دستهجمعی دانشجویان گرفته شده، که این مطالعه دستهجمعی سبب بهبود سطح علمی تمامی دانشجویان خواهد شد. نتایج مقاله نشان داده است که الگوریتم اشتراک اطلاعات از کارایی کافی برای حل مسئله مورد نظر برخوردار است. شبیهسازیها بر روی شبکه استاندارد ۰۳ شین IEEE انجام شده است.