سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدعلی رزاقی هریس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
ناهید رزاقی هریس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

جوامع بشری همواره با حوادث مترقبه و غیرمترقبه روبرو بوده است و از این رو اغلب کشورهای پیشرفته یک برنامه مدون و پیگیر به سطح یاز آمادگی و توانمندی درمدیریت بحران ها چه درمحدوده سازمان ها و چه دربیرون سازمان ها طراحی نموده اند ودرمقابل کشورهایی هستندکه با کمترین خسارت مالی و جا نی از کنار حوادث ناگوار می گذرند لذا برای رسیدن به سطح مطلوب و برای برخورد با حوادث کوچک و بزرگ طبیعی و غیرطبیعی علاوه برجدیت مدیران ودست اندرکاران همت عمومی از جمله فرهنگ و آموزش همگانی را می طلبد که امری ضروری و اجتناب ناپذیر است بنابراین بایستی از سیستم HSE درتدوین خط مشی و برنامه ریزی لازم درجهت کاهش حوادث و ارتقای سطح بهداشت ایمنی وکاهش تبعات زیست محیطی گامهای اساسی برداشته شود چرا که فقدان سیستم HSE نیزموجب هزینه ها و زیانهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی را به همراه خواهد داشت که امروزه اهمیت ویژه ای دارد این مقاله نیز به بررسی آموزش و فرهنگ ایمنی بمنظور کاهش خطرپذیری برای رویارویی صحیح با بحران که با استفاده از روش کتابخانه ای می پردازد که درنهای راه کارهای مناسب دراین زمینه ارایه میشود