مقاله بکارگیری پرسشنامه اوسوستری به منظور ارزیابی میزان ناتوانی ناشی از کمردرد مزمن، قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا (عج) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در طب انتظامی از صفحه ۱۵۴ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بکارگیری پرسشنامه اوسوستری به منظور ارزیابی میزان ناتوانی ناشی از کمردرد مزمن، قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا (عج)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمردرد
مقاله ناتوانی ناشی از کمر درد
مقاله پرسشنامه اوسوستری
مقاله بهبودی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجیدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: هیرادآسا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اقدم حامد
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزاد هادی
جناب آقای / سرکار خانم: سیکارودی هژیر
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی ساره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمردرد یکی از شایعترین مشکلات مورد توجه سلامت و اقتصاد جامعه می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه میزان درد، ناتوانی در بیماران مبتلا به کمر درد مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر (عج) ناجا با استفاده از پرسشنامه اوسوستری قبل و بعد از یک دوره درمان دارویی انجام گرفته است.
مواد و روش ها: طی یک مطالعه توصیفی – تحلیلی، ۱۶۷ بیمار مبتلا به کمردرد بیمارستان فوق تخصصی ولی عصر ناجا که به تشخیص متخصص معالج به مدت شش هفته با گروه داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی تحت درمان قرار گرفتند، بر اساس فرمول کوکران و به شیوه در دسترس در نظرگرفته شدند. پرسشنامه شدت و ناتوانی ناشی از کمردرد اوسوستری قبل و بعد از درمان در مورد کلیه بیماران تکمیل گردید. از تفاضل نمره محاسبه شده قبل و بعد از درمان، میزانی بدست می آید که کمتر از %۱۰ به عنوان بهبودی نسبی و بیشتر از %۱۰ به عنوان بهبودی قابل قبول در نظر گرفته می شود. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار SPSS و آماره های توصیفی فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون تی زوجی و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین نمرات بیماران در متغیر ناتوانی ناشی از کمردرد در مرحله قبل از درمان و بعد از درمان تفاوت معنادار وجود دارد (به ترتیب ۳۴٫۷۶±۸٫۸۵ در مقابل ۲۶٫۳۷±۷٫۸۹، P=0.0001). یافته ها همچنین نشان می دهند که %۳۲٫۳ از بیماران در نتیجه درمان به بهبودی کمتر از %۱۰ و %۶۷٫۷ به بهبودی %۱۰ یا بیشتر دست یافتند. نتایج نشان داد بین جنسیت و میزان بهبودی کمردرد رابطه معنادار آماری وجود دارد (P=0.016).
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که درمان داوریی در کاهش ناتوانی ناشی از کمردرد موثر است و از پرسشنامه اوسوستری نیز می توان در کنار تشخیص های حوزه پزشکی به منظور ارزیابی ناتوانی ناشی از کمردرد استفاده کرد.