مقاله بکارگیری مدل های پیش بینی خاکستری و نمو هموار ساده جهت پیش بینی جریان نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: بکارگیری مدل های پیش بینی خاکستری و نمو هموار ساده جهت پیش بینی جریان نقد آزاد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جریان نقد آزاد
مقاله مدل نمو هموار ساده
مقاله مدل خاکستری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوی شکراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش، پیش بینی جریان نقد آزاد، به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مالی، با کمترین اطلاعات ممکن است. جامعه آماری این پژوهش، از کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل شده است که با در نظر گرفتن محدودیت هایی در نهایت ۶۴ شرکت در بازه زمانی ۱۳۸۸ – ۱۳۷۸، مورد بررسی قرار گرفت. جهت پیش بینی جریان نقد آزاد از مدل های نمو هموار ساده و مدل خاکستری استفاده شده است. سپس به مقایسه دقت پیش بینی مدل های مذکور بر اساس میانگین مجذور خطاها پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد دقت پیش بینی مدل خاکستری از مدل نمو هموار ساده بیشتر است و در سطح اطمینان %۹۵، بین میانگین معیار میانگین مجذور خطاها، در دو مدل نمو هموار ساده و مدل خاکستری تفاوت معناداری وجود ندارد، در حالی که در سطح اطمینان %۹۰ بین دقت دو مدل پیش بینی تفاوت معناداری وجود دارد.