مقاله بکارگیری دستورالعمل کنترل درد و آرامسازی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پرستاری مراقبت ویژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۲۴۹ تا ۲۵۶ منتشر شده است.
نام: بکارگیری دستورالعمل کنترل درد و آرامسازی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستورالعمل
مقاله درد
مقاله آرامسازی
مقاله مقیاس رفتاری درد
مقاله مقیاس ریچموند
مقاله بخش مراقبت های ویژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیخا علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عنایتی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: رفیعی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی حسینی بی بی مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: یکی از وظایف اصلی تیم درمانی در بخش مراقبت های ویژه، تسکین درد بیماران بستری در این بخش ها است. استفاده از دستورالعمل های درد می توانند تاثیرات مثبتی در کاهش تجربه درد در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف «بررسی تاثیر بکارگیری دستورالعمل کنترل درد بر سطح درد و آرامش بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه» انجام پذیرفت.
روش ها: پژوهش نیمه تجربی حاضر بر روی هشتاد بیمار تحت تهویه مکانیکی، بستری در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان در سال ۱۳۹۱ انجام پذیرفت. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و مداخله تقسیم شدند. کنترل درد و آرامسازی در بیماران گروه مداخله با استفاده از دستورالعمل کنترل درد و آرامسازی انجام پذیرفت. در گروه شاهد، کنترل درد و آرامسازی به روش معمول بخش و بدون استفاده از دستورالعمل انجام پذیرفت. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس رفتاری بررسی درد و معیار آرامسازی ریچموند استفاده شد. اطلاعات پس از جمع آوری در نرم افزار SPSS18 و با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از نظر متغییرهای سن و جنس بین دو گروه اختلاف معناداری وجود نداشت (۰٫۲۶۴=p). شدت درد بیمارانی که درد آنها با استفاده از دستورالعمل مورد بررسی و درمان قرار گرفته بود به شکل معناداری از بیمارانی که به روش معمول دردشان تسکین یافته بود کمتر بود (۰٫۰۰۰=p). همچنین سطح آرامش بیماران گروه مداخله در مقایسه با بیماران گروه کنترل به نمره ایده آل معیار ریچموند نزدیک تر بود. اختلاف در میزان آرامسازی بیماران نیز بین دو گروه از نظر آماری اختلاف معناداری را نشان داد (۰٫۰۰۵=p).
نتیجه گیری: بسیاری از بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه درد را به عنوان یک تجربه ناخوشایند تجربه می نمایند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که استفاده از دستورالعمل کنترل درد و آرامسازی می تواند به شکل قابل توجهی سبب بهبود کنترل درد و همچنین آرامسازی بهتر در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه می شود.