مقاله بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بیماری های گیاهی از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بیماری پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا در استان گلستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله Brassica napus
مقاله پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه
مقاله Sclerotinia sclerotiorum
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفایی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده عزیزاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه، مهم ترین بیماری کلزا (Brassica napus)، در دنیاست که به وسیله قارچ Sclerotinia sclerotiorum ایجاد می شود. از نخستین سال های رواج این گیاه روغنی در استان گلستان، بیماری ادشده نیز در مناطق گوناگون مشاهده گردیده و به تدریج در همه مناطق کشت کلزا در استان گسترش افته است. جهت بررسی وضعیت آلودگی مزارع استان، طی دو سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ و ۸۶-۸۵، وضعیت آلودگی ۸۰ مزرعه در چهار شهرستان گرگان، علی آباد، کلاله و گنبد مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده های بیماری بر اساس درصد بوته های آلوده (I) و شدت متوسط بیماری (S) در هر مزرعه انجام گردید. نتایج نشان داد که اختلاف آلودگی مزارع در چهار منطقه ادشده، از لحاظ (P=0.05) I و (P=0.02) S معنی دار می باشد. کم ترین و بیش ترین میانگین درصد بوته های آلوده به ترتیب در مناطق کلاله (۱۰٫۷ درصد) و علی آباد (۲۲٫۱۱ درصد) مشاهده شد، اما حداقل و حداکثر متوسط شدت بیماری به ترتیب در دو منطقه گنبد (۵٫۶ درصد) و علی آباد (۱۷٫۲ درصد) ثبت گردید. کم ترین و بیش ترین درصد بوته های بیمار به ترتیب مربوط به منطقه گرگان در سال اول (۱ درصد) و علی آباد در سال اول (۸۱٫۵ درصد) بوده است، که ارقام اد شده به ترتیب معادل ۰٫۶ و ۶۶٫۷۵ درصد شدت بیماری بوده اند.