مقاله بیماری لکه زاویه ای ختمی خواب آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv.syringae که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بیماری لکه زاویه ای ختمی خواب آلود ناشی از یک پاتووار مشابه با Pseudomonas syringae pv.syringae
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سودوموناس سیرینگی
مقاله ختمی خواب آلود
مقاله تاکسونومی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدایگان پژمان
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شمس بخش مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اولریخ ماتیوس
جناب آقای / سرکار خانم: وینگارت هلگه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری لکه زاویه ای ختمی خواب آلود (Malvaviscus pendulifloru) در چند سال متوالی در برخی از مناطق استان های مازندران و گلستان مشاهده شده است. لکه ها به قطر ۳ تا ۴ میلی متر، نکروزه، قهوه ای رنگ، زاویه ای شکل و بدون هاله بودند. از برگ های بیمار، یک سودوموناس اکسیداز منفی و تولید کننده لوان جداسازی گردید. جدایه ها در ویژگی های فنوتیپی، نوع و میزان اسیدهای چرب سلولی و توالی ناحیه ITS شبیه به پاتووار  Pseudomonas syringae pv. syringaeبودند و بیماری زایی آن ها با مایه زنی به برگ های ختمی خواب آلود، به اثبات رسید. در واکنش زنجیره ای پلی مراز با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن syrB در همه جدایه ها، یک قطعه ۷۲۰ جفت بازی تکثیر گردید. در الگوی انگشت نگاری،rep-PCR ,DNA ، جدایه ها از پاتووار P. s. pv. syringae تفکیک شده و میزان شباهت آن ها به جدایه مرجع ۲۸ درصد برآورد شد. نتایج حاصل از بررسی مقدماتی دامنه میزبانی و تعیین توالی برخی از ژن های حفاظت شده ژنومی (gyrB ,rpoD) نشان داد که جدایه های بیماری زا در ختمی خواب آلود مشابه با پاتووار Pss بوده اما احتمالا می توان آن ها را در گروه ژنومی یا پاتووار دیگری قرار داد.