مقاله بیماری زائی جدایه های Macrophomina phaseolina و مقاومت ژنوتیپ های سویا نسبت به این قارچ در شرایط درون شیشه ای و گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در مجله به نژادی نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: بیماری زائی جدایه های Macrophomina phaseolina و مقاومت ژنوتیپ های سویا نسبت به این قارچ در شرایط درون شیشه ای و گلخانه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سویا
مقاله ژنوتیپ ها
مقاله پوسیدگی ذغالی
مقاله مقاومت
مقاله شاخص بیماری زائی
مقاله روش آلوده سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: ظفری دوستمراد
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی سیدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری پوسیدگی ذغالی سویاکه توسط قارچ Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid ایجاد می شود، یکی از بیماری های مهم سویا در ایران است. برای شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به بیمارگر جدایه هائی با بیماریزایی بالا و روش های مطمئن ارزیابی مقاومت لازم است. در این تحقیق بیماری زایی ۳۲ جدایه عامل این بیماری در شرایط درون شیشه ای مورد بررسی قرار گرفت و جدایه So. 3 به عنوان بیماری زاترین جدایه شناخته شد. مقاومت هفت ژنوتیپ سویا نسبت به جدایه انتخاب شده در شرایط درون شیشه ای و گلخانه و به دو روش آلوده سازی متفاوت برش ساقه و ایجاد زخم ارزیابی شد. ژنوتیپ های سویا، در هر دو روش از نظر شاخص بیماری زائی اختلاف معنی داری در سطح ۱% نشان دادند. در هر دو روش، ارقام هاچستون، ساری، همیلتون و کتول در مقایسه با سایر ارقام آلودگی کمتری نشان دادند. ژنوتیپ هاچستون با کمترین شاخص بیماری زائی در مرحله گیاهچه ای، به عنوان مقاوم ترین ژنوتیپ به بیمارگر شناسائی شد. ژنوتیپ های L.17 و ویلیامز هم با بالاترین میزان آلودگی به عنوان حساس ترین ژنوتیپ ها ارزیابی شدند.