مقاله بیان ژن BRCA1 در سرطان القایی پستان به وسیله DMBA در موش های صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بیان ژن BRCA1 در سرطان القایی پستان به وسیله DMBA در موش های صحرایی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان القایی
مقاله ژن BRCA1
مقاله نواربندی گیمسا
مقاله فلورسانس هیبریداسیون درجا
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتا احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پروینی پیوند

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سرطان پستان یکی از شایع ترین سرطان های زنان در جهان است. این مطالعه به منظور تعیین میزان بیان ژن BRCA1 در سرطان القایی پستان به وسیله کارسینوژن ۷-۱۲ دی متیل بنزآنتراسن (DMBA) در موش های صحرایی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی برای ایجاد مدل سرطان پستان از DMBA به موش های صحرایی نژاد Sprague dawley خورانده شد. برای تهیه سلول های سرطانی، تومورهای ایجاد شده در شرایط استریل خرد و کشت داده شدند و از سلول های سرطانی استخراج شده برای تهیه کروموزوم های متافازی استفاده گردید. سپس نواربندی های کروموزومی توسط رنگ آمیزی گیمسا انجام گرفت. فراوان ترین و مشترک ترین تغییرات کروموزومی ثبت شد و بر اساس چگونگی تغییرات و محل آنها و با کمک پایگاه های اطلاعاتی و تعیین توالی های نوکلئوتیدی و مقایسه ژنومیک بین موش صحرایی و انسان، فهرستی از ژن های موجود در نواحی که به احتمال زیاد با تغییرات خود سبب بروز تومور شدند؛ تهیه گردید. برای تایید نتایج حاصله از روش نواربندی کروموزومی، آنالیز ژن BRCA1 توسط روشFISH  انجام شد.
یافته ها: ناحیه (q24-q32.1) کروموزوم ۱۰ موش صحرایی که ژن BRCA1 نیز روی همین بخش قرار دارد؛ دچار حذف شدگی گشت. نتایج روش FISH نیز حاکی از حذف دو نسخه ژن BRCA1 در ۲۴٫۷ درصد سلول ها و یک نسخه ژن در ۲۳٫۸ درصد سلول های مورد مطالعه بود.
نتیجه گیری: در سلول های سرطانی القا شده با DMBA حذف در نسخه های ژن BRCA1 مشاهده شد که این امر ممکن است در روند ایجاد تومور پستان نقش داشته باشد.