مقاله بیان ژن های ALS2 و ALS9 کاندیدا آلبیکنس در زنان مبتلا به واژنیت کاندیدیایی با روش RT-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۳۹ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بیان ژن های ALS2 و ALS9 کاندیدا آلبیکنس در زنان مبتلا به واژنیت کاندیدیایی با روش RT-PCR
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاندیدا آلبیکنس
مقاله واژینال کاندیدیازیس
مقاله ژن های ۹
مقاله ALS2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: رودبارمحمدی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: کچویی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رودباری مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: تقریبا سه چهارم زنان در معرض واژینیت کاندیدیایی هستند. در این بین کاندیدا آلبیکنس عامل ۸۰ درصد موارد گزارش شده است. از عوامل بیماریزایی کاندیدا آلبیکنس می توان از ژن ALS نام برد که در کد کردن دسته بزرگی از گلیکوپروتئین ها که عامل ارتقای چسبندگی قارچ به میزبان است نقش دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان بیان ژن های ALS2، ALS9 در کاندیدا آلبیکنس جدا شده از واژینیت کاندیدیایی بوده است.
مواد و روش ها: در این مطالعه از زنان مبتلا به واژینیت کاندیدیایی توسط سواپ نمونه گیری انجام شد. سپس روی محیط های کشت قارچی سابوردکستروز آگار و کروم آگار کشت داده شدند.DNA از جدایه های کاندیدا استخراج شد. به منظور تشخیص و تایید قطعی کاندیدا آلبیکنس از آزمون PCR-RFLP استفاده شد و سپس واکنش RT-PCR به منظور بررسی بیان نیمه کمی ژن های ALS2، ALS9 با آغازگرهای اختصاصی این ژن ها انجام گرفت.
نتایج: از میان ۵۵ جدایه بالینی کاندیدا آلبیکنس بیان ژن ALS2 در ۲۳ جدایه بالینی (۴۱٫۸ درصد) و بیان ژن ALS9 در ۲۱ جدایه (۳۸٫۱ درصد) مشاهده شد که در ۲۰ مورد هر دو ژن دارای بیان بود.
نتیجه گیری: بیان ژن ALS2 در ۴۱٫۸ درصد و ژن ALS9 در ۳۸٫۱ درصد جدایه های بالینی می تواند بیانگر ایفای نقش این ژن ها در ارتقای چسبندگی و تشکیل بیوفیلم توسط کاندیدا در عفونت های واژینال می باشد. اما حضور مشترک هر دو ژن در ۸۶ درصد موارد مثبت گزارش شده نشان دهنده نقش مثبت این ژن ها در تکمیل فعالیت دیگری دارد.