مقاله بیان و تخلیص DNA پلیمراز Pfu متعلق به خانواده B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۴ منتشر شده است.
نام: بیان و تخلیص DNA پلیمراز Pfu متعلق به خانواده B
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله DNA پلیمراز وابسته به PCR ،DNA
مقاله کلونینگ
مقاله pET-b15

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی بروجنی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: عباسیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مفید محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: DNA پلیمرازها آنزیم هایی هستند که سنتز مولکول DNA را از دئوکسی ریبونوکئوتیدها بر عهده دارند. این آنزیم ها ابزارهای ضروری در زیست شناسی مولکولی به حساب می آیند. DNA پلیمراز Pfu از یک آرکئوباکتری گرمادوست که در رسوبات دریایی با دمای ۱۰۰-۹۰ درجه سلسیوس زندگی می کند، جدا گردیده است. این آنزیم، خصوصیت اگزونوکلئازی ۳ به ۵ را دارد که باعث اصلاح خطاهای ناشی از همانندسازی DNA می شود.
روش ها: در این مطالعه، قطعه کد کننده ژن DNA پلیمراز Pfu در ناقل بیانی pET-b15 کلون گردید. سپس با تغییر شرایط بیان مانند غلظت IPTG (Isopropyl b-D-1-thiogalactopyranoside)، زمان و دمای القا، بیان این آنزیم بهینه شد. در نهایت در شرایط بهینه، پروتئین در مقیاس بالا تهیه و به روشی ساده تخلیص گردید. سپس آنزیم تخلیص شده، جهت بررسی فعالیت در واکنش PCR (Polymerase chain reaction) به کارگرفته شد.
یافته ها: کلونی هایی بعد از ترانسفورماسیون پلاسمید نوترکیب ایجاد شد که اکثر آن ها حاوی پلاسمید بودند. بیان آنزیم Pfu باندی را در حدود KD 90 در ژل الکتروفورز SDS-PAGE (Sodium do decyl sulfate- Polyacrylamide gel electrophoresis) نتیجه داد. بیشترین میزان تولید پروتئین با غلظت %۷۵ میلی مولار ماده القا کننده IPTG، دمای ۳۷ درجه سلسیوس و ۳ ساعت پس از القا مشاهده شد.
نتیجه گیری: تخلیص پروتئین با به کارگیری روشی جدید بر مبنای پروتکل Desai منجر به ایجاد محصولی شد که در واکنش PCR فعالیتی مشابه با نمونه تجاری داشت.