مقاله بیان نیاز اطلاعاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۹۰ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بیان نیاز اطلاعاتی
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیان نیاز اطلاعاتی
مقاله بیان
مقاله نیاز اطلاعاتی
مقاله پردازش نمادین
مقاله الگوهای اطلاع جویی
مقاله اندیشه و بیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم:

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بیان نیاز اطلاعاتی اولین حلقه ارتباطی بین نیاز اطلاعاتی کاربر و محتوای نظام اطلاعاتی است. کاربر با استفاده از انواع نظام های پردازش نمادین و شیوه های بیان، نیاز اطلاعاتی خود را با نظام اطلاعاتی درمیان می گذارد. درنهایت نظام اطلاعاتی با تطبیق آنچه به عنوان پرسش ارائه شده است با مدارک و منابع موجود، پاسخی نهایی را به کاربر ارائه می کند. بر این اساس، هدف این مقاله تشریح وجوه مختلف بیان نیاز اطلاعاتی است.
روش/ رویکرد پژوهش: با بررسی متون مختلف، ابتدا نیاز اطلاعاتی، انواع آن و عوامل موثر بر آن به صورت خلاصه تشریح شده است؛ سپس مقولاتی مانند بیان و اندیشه رابطه متقابل آنها با یکدیگر و شیوه های پردازش نمادین را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه بیان نیاز اطلاعاتی، انواع پرسش و مسائلی پیرامون نظام های اطلاعاتی در ارتباط با بیان نیاز اطلاعاتی و شیوه های بیان آن مورد کاوش قرار می گیرد و به الگوهای اطلاع یابی که در آنها به بیان نیاز اطلاعاتی به عنوان یک جزء از الگو اشاره شده است، نظری می شود.
نتیجه گیری: درنهایت این مقاله رهیافت هایی نظیر زبان شناختی، روان شناختی و نظام های ذخیره و بازیابی برای پژوهش در حوزه نیاز اطلاعاتی، با تاکید بر زبان فارسی ارائه را می کند که می تواند آغازگر پژوهش های نو در کتابداری و اطلاع رسانی ایران باشد.