مقاله بیان زیر واحد S100A8 نوترکیب و اثر کلسیم بر ساختار سوم آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۱۵ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بیان زیر واحد S100A8 نوترکیب و اثر کلسیم بر ساختار سوم آن
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طیف سنجی فلورسانس
مقاله کلسیم
مقاله پلی اکریل آمید ژل الکتروفورز
مقاله پلاسمیدها
مقاله پروتئین ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی نیکو فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: غیبی نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزوندچگینی کوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: S100A8 به عنوان یکی از زیر واحدهای سازنده هترودایمر کالپروتکتین در بسیاری از فرآیندهای وابسته به التهاب و سرطان ایفای نقش می کند.
هدف: مطالعه به منظور تولید S100A8 به صورت نوترکیب و تعیین اثر کلسیم بر ساختار سوم آن انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. ابتدا زیر واحد S100A8 در پلاسمید pET15b نوترکیب و میزبان E. Coli BL21 (DE3) به صورت پروتئین دارای his-tag بیان شد. فرآیند تخلیص پروتئین در دو حالت محلول و نامحلول، با استفاده از ستون نیکل و غلظت های مختلف ایمیدازول انجام شد. بیان و خلوص پروتئین نوترکیب از طریق الکتروفورز SDS-PAGE ارزیابی شد. ساختار سوم S100A8 با استفاده از روش طیف سنجی فلورسانس، در حضور و عدم حضور کلسیم بررسی گردید.
یافته ها: در حالت نامحلول بیش ترین پروتئین S100A8 با وزن مولکولی ۸ کیلودالتون بیان شد. در فرآیند تخلیص، خالص ترین پروتئین محلول با استفاده از غلظت های ۱۵۰ و ۲۰۰ میلی مولار ایمیدازول به دست آمد. در طول موج ۳۳۰ نانومتر، بیش ترین میزان نشر فلورسانس S100A8 در حضور و عدم حضور کلسیم مشاهده شد و شدت نشر در حضور غلظت های مختلف کلسیم کاهش یافت.
نتیجه گیری: تغییر ساختار سوم زیرواحد S100A8 در حضور کلسیم، ممکن است عملکرد پروتئین را تحت تاثیر قرار داده و به درک نقش این پروتئین در فرآیندهای التهابی و سرطان کمک نماید.