مقاله بیان خصوصیات اکوفیزیولوژیک توده های مختلف بذر گندم مادری تولید داخل کشور بر اساس آزمون های بذری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: بیان خصوصیات اکوفیزیولوژیک توده های مختلف بذر گندم مادری تولید داخل کشور بر اساس آزمون های بذری
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بذر مادری
مقاله گندم پاییزه
مقاله آزمون های بذر
مقاله توده های بذری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی اقدم امین
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرخانی توفیق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تعداد دوازده نمونه بذر گندم مادری متعلق به دو رقم پیشتاز و چمران هر کدام از ۶ منطقه مختلف اقلیمی تولید بذر داخل کشور که محصول سال ۱۳۸۸ بودند تهیه و سپس اقدام به انجام آزمون های جوانه زنی و بنیه بذر شامل آزمون سرما، جوانه زنی تحت درجه حرارت پائین، پیری زودرس، هدایت الکتریکی، تترازالیوم، سرعت جوانه زنی، میانگین زمان جوانه زنی و طول گیاهچه گردید. همزمان آمار اقلیمی از هر منطقه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس تعداد بذور جوانه زده در آزمون پایه جوانه زنی ارقام گندم هر ۱۲ نمونه نشان داد این شاخص بذری تحت تاثیر تفاوت های اقلیمی موجود بین مناطق مختلف تولید بذر قرار نگرفت. بر این اساس میانگین درصد جوانه زنی بذور بین ۹۸ تا ۱۰۰% بود که نشان می دهد آزمون جوانه زنی در مورد ارزیابی این گونه بذرها عمومیت دارد و نمی تواند تفاوت های احتمالی میان بذرهای مادری تولید شده در اقلیم های مختلف کشور را از یکدیگر جداسازی نماید. تاثیر پیش تیمار بذور با سرمای صفر درجه سانتیگراد برای مدت صفر تا ۲۵ ساعت نشان داد هم اثر منطقه تولید بذر و هم دوره های سرمایی و اثرات متقابل تیمارها بر نتایج این آزمون تاثیر معنی داری گذاشت. میزان هدایت الکتریکی محلول الکترولیت بذرها ین مناطق مختلف تولید بذر گندم تفاوت معنی داری داشت. به طوری که بیشترین تخریب سلولی بذرها که موجب بروز بالاترین میزان هدایت الکتریکی محلول الکترولیت سلولی شد برای رقم چمران در توده های بذری تکثیر شده در حاجی آباد بندرعباس با ۸۹۰ میکروزیمنس بر سانتی متر و برای رقم پیشتاز در منطقه چهارمحال و بختیاری با ۶۸۰ میکروزیمنس بر سانتی متر بود. منشاء این گونه تغییرات می تواند شرایط اقلیمی و آب و هوایی در سال تکثیر این بذرها باشد. بنابراین می توان اظهار داشت تاثیر عوامل اکوفیزیولوژیکی در مناطق مختلف تکثیر بذر کشور می تواند روی برخی صفات و ویژگی های گندم بذری تاثیر معنی دار داشته باشد.