مقاله بیان، تخلیص و بررسی عملکرد ناحیه کینازی گیرنده نوترکیب عامل رشد فیبروبلاستی ۲b انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۴ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: بیان، تخلیص و بررسی عملکرد ناحیه کینازی گیرنده نوترکیب عامل رشد فیبروبلاستی ۲b انسانی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیرنده های عامل رشد فیبروبلاست
مقاله پروتئین ها
مقاله جداسازی و خالص سازی
مقاله الکتروفورز ژل پلی اکریل آمید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ایلغاری داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: غیبی نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سیرتی ثابت مجید
جناب آقای / سرکار خانم: خباز فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: پیری حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: گیرنده عامل رشد فیبروبلاستی (FGFR2b) 2b در مسیر پیام رسانی سلولی و تنظیم فرایندهای مهم زیستی از جمله تمایز و تکثیر سلولی نقش اساسی دارد. تغییرات ژنتیکی نظیر جهش نقطه ای در ناحیه تیروزین کینازی FGFR2b با سرطان پستان، تخمدان و رحم در ارتباط است.
هدف: مطالعه به منظور بیان و خالص سازی مقدار مناسبی از ناحیه کینازی FGFR2b انسانی انجام شد.
مواد و روش ها: این مطالعه تجربی در سال ۱۳۹۲ در دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. پلاسمید pLEICS-01 که حاوی ژن ناحیه تیروزین کینازی پروتئین نوترکیب FGFR2b بود به باکتری مستعد اشرشیاکلی BL21 جهت بیان ژن مورد نظر انتقال داده شد. بیا ن پروتئین نوترکیب با استفاده از IPTG یک میلی مولار القا و با استفاده از الکتروفورز روی ژل پلی آکریل آمید در حضور (SDS-PAGE) SDS ارزیابی شد. پروتئین بیان شده با استفاده از کروماتوگرافی میل ترکیبی توسط ستون حاوی Ni2+-NTA خالص شد. فعال بودن نمونه پروتئین بعد از دیالیز توسط تعامل با ناحیه SH2 فسفولیپاز (PLC) C طبیعی و موتان توسط روش PAGE بررسی شد. داده ها با آزمون های آماری واریانس یک طرفه و توکی تحلیل شدند.
یافته ها: بررسی SDS-PAGE قبل و بعد از القا شدن نشان داد که پروتئین بیان شده در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد محلول بود. همچنین بررسی SDS-PAGE تایید کرد که پروتئین خالص شده عاری از آلودگی بود و پروتئین های باکتریایی نداشت. نتایج PAGE فعال بودن پروتئین خالص شده را تایید کرد.
نتیجه گیری: باتوجه به یافته ها، ناحیه کینازی گیرنده نوترکیب عامل رشد فیبروبلاستی ۲b که یک پروتئین ۳۸ کیلودالتونی است، تولید و خالص شد که به صورت محلول و فعال بود.