سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی داوریان – دانشجوی معماری مقطع کاردانی
لینا باستانی پور – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنت آباد

چکیده:

امروزه با توجه به کاهش روزافزون منابع هیدروکربوری درسراسر جهان بکی ا زمهمترین موضوعات مورد توجه دراکثر کشورها و دولت ها مساله مدیریت بهینه انرژی خصوصا دربخش ساختمان می باشد مقررات ملی ساختمان به عنوان متولی الزام کاربرد روشهای مناسب درکلیه بخشهای مرتبط با ساخت بنا دریکیا ز مباحث خود تحت عنوان مبحث ۱۹ به مساله مدیریت مصرف انرژی پرداخته است البته موارد ذکر شده درمبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بیشتر با تاکید برصرفه جویی درمصرف انرژی و تحت همین عنوان می باشد هدف ازاین تحقیق پرداختن به مساله مدیریت انرژی با دیدی گسترده تر و با تاکید برمدیریت بهینه انرژی است که علاوه برمدیریت مصرف شامل مدیریت تولید انرژی و کاربرد تکنولوژی های نوین مدیریت انرزی درساختمان نیز می باشد درحقیق کاربرد تکنولوژی های نوین درمدیریت انرژی متناسب با نیازهای سرمایی گرمایی یکی از روشهایی استکه لزوم گنجاندن آن درمقررات ملی ساختمان خصوصا با توجه به تنوع آب و هوایی کشور احساس می شود.