سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

نینا الماسی فر – دانشجوی دکتر یمعماری
حسنعلی پورمند – استادیار دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی انصاری – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

بحث حریم و محرمیت درفضاهای مسکونی امری است که از دیرباز تاکنون درتمامی نقاط جهان و به ویژه در ایران معماری را طراحی جهت بخشیده و همجواری ها را محدود نمودها ست با ااین وجود به موجب نفوذ فرهنگ و تکنولوژی غیربومی درچندین دهه اخیر و رشد بی رویه فضاهای شهری و به تبع آن کاهش فاصله های همجواری اختلالاتی دربحث محرمیت فضاهای مسکونی پدیدار گشته است هدف اصلی این پژوهش بررسی محرمیت درفضاهای مسکونی فعلی از دیدگاه ساکنان و ارزشیابی آن برپایه اصول محرمیت درتعالیم اسلام و فرهنگ ایرانی است نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده لزوم توجه هب موضوع حریم درابعاد دیداری شنیداری و امنیت فردی و اجتماعی می باشد که مواردی همچون عدم وجودحس امنیت روانی وجود اصوات مزاحم عدم مفصل بندی فضاها عدم درنظر گرفتن سلسله مراتب حریم ارتفاع زیاد ساختمان های مجاور رعایت ننمودن فاصله همجواری و استفاده عمومی از فضاهای مشاع حیات باعث نقض حریم خصوصی افراد میگردد.