مقاله بومی سازی مدل مفهومی و رفتاری مدیریت استراتژیک منابع انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۷۱ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: بومی سازی مدل مفهومی و رفتاری مدیریت استراتژیک منابع انسانی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت استراتژیک منابع انسانی
مقاله اهداف و آرمان های سازمانی
مقاله استراتژی های سازمانی
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله استراتژی ها و سیستم های مدیریت منابع انسانی
مقاله جو سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنگریز حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ملک محمدی مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این پژوهش، بومی سازی معروف ترین مدل مفهومی و رفتاری SHRM یعنی مدل مفهومی”جانسون و وی” در شرکت صنایع ریلی ایران خودرو (ایریکو) بود. برای دستیابی به هدف مذکور، پس از مشخص کردن متغیرهای مدل و مفاهیم مربوطه، این مفاهیم به صورت نظری و عملیاتی تعریف گردید.
روش: به منظور پاسخ دهی به سووالات پژوهش، پرسشنامه ای مشتمل بر ۳۵ سووال طراحی و ساخته شد و با استفاده از آزمون t استیودنت تک نمونه ای و آزمون فریدمن، داده ها تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که اهداف و آرمان های سازمانی، استراتژی های سازمانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی ها و سیستم های مدیریت منابع انسانی، و جو سازمانی مطابق با مدل جانسون و ویاست. هم چنین بر اساس آزمون فریدمن، مهمترین متغیر رتبه بندی شده در شرکت اریکو عبارتند از: جو سازمانی، راهکارهای بهبود مدیریت منابع انسانی، استراتژی ها و سیستم های مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی های سازمانی، اهداف و آرمان های سازمانی، و تهدیدها و فرصت های مدیریت منابع انسانی.