مقاله بومی سازی، تعیین اعتبار و تکرارپذیری نسخه فارسی پرسشنامه جراحان شانه و آرنج آمریکا (American shoulder and elbow surgeons) برای ارزیابی عملکرد شانه در ورزشکاران با آسیب های شانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در توانبخشی نوین از صفحه ۳۴ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بومی سازی، تعیین اعتبار و تکرارپذیری نسخه فارسی پرسشنامه جراحان شانه و آرنج آمریکا (American shoulder and elbow surgeons) برای ارزیابی عملکرد شانه در ورزشکاران با آسیب های شانه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات مفصل شانه
مقاله پرسشنامه جراحان شانه و آرنج آمریکا
مقاله تکرارپذیری
مقاله اعتبار سنجی
مقاله ورزشکاران
مقاله ارزیابی عملکردی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی هاشمی فائزه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: عطارباشی مقدم بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: طالبیان مقدم سعید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی شیوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این مطالعه با هدف دستیابی به یک پرسشنامه فارسی مناسب برای ارزیابی ضایعات شانه در ورزشکاران، به ترجمه، بومی سازی و تعیین اعتبار و تکرارپذیری پرسشنامه جراحان شانه و آرنج آمریکا پرداخته است.
روش بررسی: افراد مورد مطالعه ۱۰۰ نفر از ورزشکاران رشته های پرتابی و بالای سر مبتلا به آسیب و اختلال در عملکرد شانه (۵٫۸۱±۲۵٫۹۶ سال) بودند. روند ترجمه پرسشنامه و تطابق فرهنگی طبق روش استاندارد انجام گرفت. پس از تکمیل مراحل ترجمه و تهیه نسخه فارسی پرسشنامهASES ، این پرسشنامه به همراه نسخه های فارسی پرسشنامه ناتوانی بازو و شانه و دست (The Disabilities of the Arm Shoulder and Hand: DASH) و سنجش سلامت خلاصه شده ۳۶ سوالی (Short Form 36 Health Survey:SF36) جهت تعیین اعتبار توسط بیماران تکمیل شدند. ۳۰ نفر از این افراد به صورت تصادفی جهت بررسی تکرارپذیری آزمون- بازآزمون پرسشنامه، مجدا پرسشنامه را تکمیل کردند. پس از تکمیل پرسشنامه، داده های بدست آمده مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.
یافته ها: جهت سنجش همخوانی درونی سوال های موجود در نسخه فارسی پرسشنامه ASES از ضریب همبستگی آلفاکرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه عدد ۰٫۹۱ بدست آمد. برای تکرارپذیری آزمون- بازآزمون از آزمون ICC استفاده شد که مقدار، ۰٫۹۱ بدست آمد. ارتباط بین نسخه فارسی پرسشنامه ASES با نسخه های فارسی پرسشنامه های SF36 و DASH با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بررسی شد. همبستگی بین نسخه فارسی پرسشنامهASES  و پرسشنامه DASH برابر با ۰٫۷۸ بود که نشان دهنده ارتباط قوی بین نسخه فارسی پرسشنامه ASES و DASH است. همبستگی بین نسخه فارسی پرسشنامه ASES با بخش های مختلف پرسشنامه SF36، بین ۰٫۴۸ تا ۰٫۶۲ بود که همبستگی متوسط را نشان داد.
نتیجه گیری: نسخه فارسی پرسشنامه ASES ابزاری معتبر و تکرارپذیر برای ارزیابی عملکرد شانه در ورزشکاران مبتلا به اختلالات شانه می باشند.