سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا صالحی – دانشجوی دکتری مدیریت رسانه . واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

امروزه موفقیت سازمانها، تنها از طریق توانایی و قابلیت سازمان برای پیش بینی تغییر و انطباق سریع تر از طریق یادگیری قوی و جامع میسر است. یکی از زیر سیستم های مدل سیستمی مارکوارت که به بررسی ابعاد مختلف سازمان ه ای یادگیرنده می پردازد، فناوری سازمان می باشد که اجزای این زیر سیستم عبارتند از: فناوری برای مدیریت دانش و فناوری برای توسعه یادگیری. ا ین مقاله به مشخص نمودن وضعیت ا جزاء فوق در شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران می پردازد. به عبارتی هدف اصلی این مقاله این است که چگونه می توان فناوری را برای ارتقای یادگیری در شبکه ۴ سیمای جمهوری اسلامی ایران به کار گرفت. برای این منظور از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان لیسانس و بالاتر این بکه تشکیل داده اند که با توجه به کوچک بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده گردیده و نیازی به محاسبه حجم نمونه و روش نمونه گیری نبوده است. روش تجزیه و تحلیل داه ها توصیفی بوده و نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از آن است که بین به کارگیری فناوری و یادگیرنده بودن سازمان همبستگی معنی داری وجود دارد.