سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نازنین رزازی – دانش آموختگان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بر
امیرمحمد مهدوی – دانش آموختگان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بر
امیریزدان سپاس – استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
حدیث زارع منش – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، لرستان

چکیده:

به منظور شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی جو، غربال کردن شاخص های کمی تحمل به خشکی و تعیین بهترین شاخص ها، پژوهشی با استفاده از ۲۲ ژنوتیپ پیشرفته جو در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و در دو شرایطبدون تنش و تنش رطوبتی )دیم( در سال زراعی ۱۳۹۹ ۹۸ درمزرعه تحقیقات کشاورزی بروجرد انجام شد. بر مبنای عملکرد دانه – محیط های بدون تنش (Yp) و تنش رطوبتی ) (Ys ژنوتیپ ها، شاخص های کمی مقاومت به تنش خشکی از قبیل: شاخص تحمل( (TOL ، میانگین بهره وری MP) ( ، میانگین هندسی بهره وری (GMP) ، میانگین هارمونیک HM) ( ، شاخص حساسیت به تنش(SSI) و شاخص تحمل تنش ) (STI محاسبه شدند. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میانگین عملکرد در ( شرایط آبی مربوط به ژنوتیپ ۷ (MB-79-4 ( و در شرایط تنش مربوط به ژنوتیپ ۱۴ MB-82-4 ( بودبیشترین میانگین هارمونیک، میانگین هندسی بهره وری، میانگین بهره وری و شاخص تحمل مربوط به دو ژنوتیپ ۱۱ و ۱۴ CB-83-15 و MB-82-4 ( بود و بیشترین مقدار دو شاخص حساسیت به تنش و تحمل تنش نیز مربوط به ژنوتیپ ۶ بود. نتایج حاصل از تجزیه ضرایب هم بستگی نشان داد که چهار شاخص MP , GMP , HM و STI به دلیل هم بستگی بالا با عملکرد دانه ژنوتیپ ها در دو محیط، مناسب ترین شاخص ها برای غربال کردن کردن ژنوتیپ ها در دو شرایط آزمایش هستند