سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید زیدآبادی نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشجوی کارشناسی ارشد برق
رضا صالحی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق
محسن محمدیان – استادیار گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دراین مقاله از یک سیستم هیبرید فتوولتائیک / پیل سوختی اکسید جامد برای تامین انرژی درزیردریایی های هوشمند AUV استفاده شده است سیستم انرژی درزیردریایی های هوشمند AUV مهمترین چیزی است که آنها را قادر می سازد ماموریت های طولانی و مهم را انجام دهند دراین مقاله باترکیب دو منبع انرژی سعی شدهاست که قابلیت اطمینان و مدت زمان ماموریت را افزایش داد بگونه ای که نیازی به استفاده از بانکهای باتری بزرگ نمی باشد همچنین از باتریهای Trojan T105 بهعنوان گزینه ای مناسب برای تغذیه و یا جایگزینی باتریهای قدیمی دررونده های زیرآبی صورت پذیرفته است درادامه با استفاده از الگورتیم بهینه سازی PSO سعی شده است تا ظرفیت های بهینه اقتصادی هریک از اجزا سیستم هیبرید را جهت نیل به کاهش هزینه ها انجام داد همچنین از پیل سوختی اکسید جامد SOFC به دلیل قابلیت مناسب آن در قالب هیبرید و منابع تغذیه کمک یدر حمل و نقل به ویژه کاربردهای نظامی و انعطاف پذیری سوخت صورت می گیرد که درصورت استفاده از این سیستم انرژِ ی باعث بوجود آمدن گونه جدیدی از زیردریایی ها را ارائه می کند. نتایج نشان دهنده دقت مناسب روش مطرح شدن فوق می باشد.