سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول رهگذر – کارشناس ارشد سازههای هیدرولیکی، شرکت نصر اصفهان
مهدی ستاریان – کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

مهندسی ارزش Engineering Value تلاشی است سازمان یافته که با هدف بررسی و تحلیل تمام فعالی تهای یک طرح، از زمان شک لگیری تفکر اولیه تا مرحله طراحی و اجرا و سپس راه اندازی و بهرهبرداری انجام م یشود و به عنوان یکی از کارآمدترین و مه مترین رو شهای اقتصادی در عرصه فعالی تهای مهندسی، شناخته شد هاست. در واقع مهندسی ارزش یک روش منسجم برای رسیدن به بالاترین ارزش به ازای هر واحد پولی که هزینه شده است در حالی که کیفیت، ایمنی، قابلیت اطمینان و قابلیت نگهداری حفظ و یا ارتقاء یابد. در سالهای اخیر در برخی از طرحهای عمرانی اقداماتی به منظور کاستن هزینههای اجرایی و کاهش زمان ساخت در راستای مهندسی ارزش صورت گرفته است که با توجه به این که کشور ما در حال رشد، توسعه و پیشرفت بوده و در حال حاضر دارای پروژههای عظیم عمرانی است این امر ضروری به نظر میرسد. در همین راستا طرح بخش دوم راه دسترسی به سد بختیاری توسط شرکت پیمانکاری نصر اصفهان مجدداً مورد بررسی قرار گرفت؛ طی مطالعه مهندسی ارزش و با همکاری مهندسین مشاور و کارفرما، واریانتهای متعددی طراحی و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت یکی از واریان تهای پیشنهادی انتخاب و طرح مسیر تغییر یافت که این تغییر منجر به کاهش هزینه های ساخت، نگهداری و بهره برداری مسیر، کاهش خطرات و ریسکهای مخاطرهآمیز پروژه و پروژه های مرتبط منجمله طرح سد و نیروگاه بختیاری و همچنین افزیش قابل توجه مشخصات طرح هندسی و ایمنی مسیر شد.