سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید مهدی موسوس شهیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا سیاسی دانشگاه تهران
مرتضی امیدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تهران
علی رضا گروسی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تربیت مدرس
آتنا معین فر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه تهران

چکیده:

امنیت اجتماعی بعنوان توانمندی جامعه در دفاع از خصوصیات و ویژگی های خود در برابر تهدیدات واقعی و احتمالی، مولفه ای ترکیبی است که در علومی چون جامعه شناسی، مطالعات و روابط اجتماعی شناخته تر می باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی و تحلیل احساس امنیت روستاییان شهرستان رامسر به اجرا در آمد. پژوهش حاضر به منظور سنجش احساس امنیت اجتماعی در روستاهای دهستان سخت سر شهرستان رامسر با روشی توصیفی تحلیلی، نگرش حل مسئله سیستمی و ابزارهای گردآوری اطلاعات کتابخانه ای اسنادی و پیمایشی (نمونه آماری ۳۰ روستا) و تاکید بر رویکرد امنیت اجتماعی دورکیم و دیدگاه های آسیب پذیری انجام گرفته است. تحلیل یافته های فضایی مکانی بوسیله نرم افزار Arc GIS با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و درون یابی و خوشه بندی Cluster صورت پذیرفته است در نهایت ۴ شاخص امنیت اجتماعی مورد سنجش نتایج متفاوتی به دست داده اند. شاخص امنیت مالی و جانی در محدوده مورد مطالعه بسیار زیاد بوده و امنیت آبرو و حیثیت حد متوسط را نشان می دهد. اما بررسی امنیت محیطی در این محدوده بیشترین آسیب را آشکار نموده است. بالاترین وزن احساس امنیت اجتماعی مربوط به روستاهای لباسرک ، سیاسان ، شاد منصور و سفید تمشک می باشد؛ به گونه ای که با حرکت از شمال به جنوب دهستان و همچنین حرکت از غرب به شرق این محدوده میزان احساس امنیت اجتماعی در ساکنان کاهش یافته و در نهایت کم ترین میزان امنیت اجتماعی در روستاهای یالا جیر و کلک بعنوان جنوبی ترین روستاهای دهستان سخت سر مشاهده می شود.