سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا احمدی خالدی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
علی محمد احمدوند – دانشیار دانشگاه امام حسین ع
میرسهیل حسینی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

درسالهای اخیراستفاده بهینه از داده ها به عنوان یکی ازمزیت های رقابتی برای شرکت ها سازمان ها و نهادها مطرح شده است که درصورت وقوع چنین امری سازمان میتواند گامی بزرگ درراستای اهداف خود ازجمله حفظ مشتریان قدیمی و جذب مشتریان جدید بردارد درمیان صنایع مختلف صنعت بانکداری یکی ازصنایعی است که با حجم انبوهی ازداده های مشتریان سروکار دارد باتوجه به این موضوع دراین مقاله مساله ی رویگردانی مشتریان موسسات مالیو اعتباری مورد تمرکز قرارگرفته است برای مدلسازی و تحلیل این مساله ازیک رویکرد دو مرحله ای استنتاج فازی ماشین بردارهای پشتیبان استفاده شده است درابتدای این رویکرد گروه مشتریان با قوانین فازی تعیین میشود که براین اساس مشتریان درسه گروه فعال متوسط و ضعیف قرارگرفته است.