سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر عباس قربانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
بهروز معصومی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

ایجاد هماهنگی یکی از مسائل مهم و اساسی درسیستمهای چندعامله است که توسط محققین بسیاری مورد مطالعه قرارگرفته است بدون وجود هماهنگی میان عاملها ممکن است سیستم دچار هرج و مرج شده و از رسیدن به هدفنهایی بازبماند بازی اقلیت مدل ساده ای از سیستمهای چند عامله رقابتی هست که برای مطالعه همکاری و رقابت میان عاملها درسیستمهای با منابع محدود به کارمی رود هدف اصلی این مقاله ارایه روشی مبتنی بریک مدل ترکیبی از بازی اقلیت و اتوماتای یادگیر برای ایجاد هماهنگی درسیستمهای چند عامله است درروش پیشنهادی با کمک اتوماتای یادگیر مدل بهتری برای هماهنگی عاملها پیشنهاد گردیده است برای بررسی و ارزیابی روش پیشنهادی از محیطی بنام DynaGrid استفاده شده است شبیه سازی های انجام گرفته نشان دهند بهبود فرایند هماهنگی و یادگیری در مدل پیشنهادی نسبت به روشهای قبلی است.