سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده اقبال – دانشجوی کارشناسی ارشد ناپیوسته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الک
محمد قاسم زاده – دکتری علوم کامپیوتر

چکیده:

بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی نقش اساسی در بهبود و ارتقای شاخصهای اقتصادی درکشورهای مختلف دارند و به همین دلیل اتخاذ روشها و ابزارهای نوینو روشهای نوآورانه و انجام فرایندها و امور کسب و کار مانند به کارگیری تکنیک ها و ابزارهای فناوریاطلاعات نقش مهمی درموفقیت این گونه بنگاه ها خواهد داشت و از مباحث مورد توجه درکشورهای مختلف می باشد در این پژوهش ضمن بررسی مطالعات صورت گرفته درزمینه بکارگیری فناوری اطلاعات درکسب وکارها درایران و جهان با بررسی کارگاه های سفال گری شهرستان میبد که نمونه ای از بنگاه های کوچک اقتصادی درکشوره ستند به ارایه راهکارمناسب برای بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی جهت شناسایی بازار مصرف تبلیغ موثر ارتباط موثر با مصرف کننده حضور دربازار داخلی و جهانی و نهایتا حفظ حقوق تولید کننده با استفاده از فناوری اطلاعات پرداخته است به گونه ای که با توانایی و منابع سرمایه این گونه بنگاه ها سازگار باشد به منظور جمعآوری اطلاعات لازم از مصاحبه و مشاهده حضوری از کارگاه ها و تولید کنندگان و همچنین ارایه پرسشنامه به مشتریان بالقوه این صنعت استفاده شدها ست برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.