سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرزاد انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدجعفر ملکوتی – استاددانشگاه تربیت مدرس تهران
کاظم خاوازی – استادیار موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

چکیده:

استفاده ازبرخی ریزجانداران موجب افزایش حلالیت ترکیبات کم محلول روی درخاک می شوند برای اثبات این فرضیه آزمایشی با استفاده ازباکتری Pseudomonas aeruginosa strain MPFM1 و سه منبع روی سولفات روی اکسید روی و کربنات روی درمحیط شن استریل انجام شد برای ردیابی این عنصر روی موجوددرمنابع بهصورت zn65نشان دار شد پس ازکاشت متوالی گندم و ذرت برداشت انجام و شمارش zn65 باروش اسپکترومتری انجام گرفت نتایج بیانگرافزایش میانگین اکتیویته zn65 جذب شده درتیمارهای تلقیحی نسبت به تیمارهای بدون تلقیح و توانمندی باکتری فوق درانحلال ترکیبات کم محلول روی بود.