سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه مهدی – کارشناس ارشدسیستمهای اطلاعات مکانی
محمدرضا اکبری – رئیس اداره پردازش داده ها و GIS

چکیده:

یکی ازمراحل پردازش نقشه های پایه موجود درفرایند تولیدنقشه های گردشگری درسازمان نقشه برداری انتقال عوارض موردنیاز از محیط CAD به فضای کارتوگرافی می باشد که بدلیل تفاوت درمقیاس نقشه پایه و نقشه نهایی و همچنین تفاوت دراهداف و نوع کاربران این نقشه ها اعمال برخی ویرایشها جهت ایجاد همسویی با اهداف تهیه نقشه گردشگری قبل ازمرحله انتقال ضروری به نظر می رسد هدف این مقاله بررسی تاثیر جنرالیزاسیون عوارض سطحی درنقشه های پایه دربهبود کیفیت نمایش نقشه گردشگری و مقایسه آن با روش متداول می باشد بدین منظور فرایند تولید نقشه گردشگری شهرتبریزبراساس جنرالیزاسیون عوارض سطحی و ترسیم محور معابر درنقشه های پایه ۱:۲۰۰۰ این شهر انجام گرفت مقایسه نقشه نهایی با نقشه های به چاپ رسیده نشانمیدهد که ساده سازی اصوی عوارض سطحی نقشه های پایه نه تنها از کیفیت نقشه های گردشگری نمی کاهد بلکه به گردشگران نمایشی کاربرپسند و بدون اطلاعات غیرضروری و زاید انتقال یافته از محیط cAD ارایه می گردد.