سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدتقی طغرایی – کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
مهران رضوانی – استادیار و عضو هیئت عملی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
سیدحمید خدادادحسینی – دانشیار و رئیس دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
بهنام خوجم لو – کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده:

بازاریابی و به طور اخص، بازارگرایی به عنوان یک عامل اصلی درعملکرد کسب و کار شناخته می شود. به طوری که عدم بازارگرایی و مهارت درکسب و کارهای کوچک اغلب منجر به سطوح پائین تر عملکرد و ریسک های بالاتر شکست می شود. این مقاله در راستای توسعه ی مفهوم بازاریابی کارآفرینانه و کاربرد آن هم در شرکت های کوچک و هم بزرگ است. ادبیات مربوط به بازاریابی شرکت های کوچک نشان دهنده ی،اهمیت بازارگرایی، گرایش به نوآوری، نگرش کارآفرینانه و مشتری محوری در این شرکت هاست. مرور ادبیات مربوطه همچنین نشان دهنده ی همپوشانی میان این عوامل در بسیاری از موارد است. بررسی جامع ادبیات بازاریابی کارآفرینانه نشان دهنده ی مطرح شدن بازاریابی کارآفرینانه به عنوان یک پارادایم نوظهور برای بازاریابی شرکت های کوچک و همچنین یک استراتژی محوری برای خلق مزیت رقابتی در شرکت های بزرگ است.