سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عباس سلطانی – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت – دانشگاه علم وصنعت ای
سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستم های قدرت – دانشگاه علم وصنعت ای

چکیده:

مکان یابی تخلیه جزئی درکابل های قدرت یکی ازموضوعات بسیارپراهمیت درزمینه افزایش قابلیت اطمینان درسیستم قدرت به شمارمی رود. انجام مکان یابی دقیق تخلیه جزئی درکابل مستلزم به کارگیری الگوریتم هایی است که توانایی تشخیص لحظه رسیدن تخلیه سیگنالهای جزئی به حسگرهانصب شده درابتداوانتها کابل هاراداشته باشند. الگوریتم هایی ازقبیل روش حدآستانه وانرژی سیگنال که عمومادراین زمینه مورداستفاده قرارمی گیرد.تحت تاثیر پارامترهایی مانندنویزمحیط وشکل سیگنال تخلیه جزئی قرارگرفته ومنجربه وقوع خطادرمکان یابی تخلیه جزئی می شوند.دراین مقاله روش جدیدی مبتنی برالگوریتم ریخت شناسی ریاضیاتی (Mathematical Morphology) ارائه شده است که قابلیت عملکردمناسب درمقاب پارامترهای نویزمحیط شکل سیگنال تخلیه جزئی امپدانس باررادارااست.