سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید معادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، نار
افشین شریعت مهیمنی – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران
محسن بابایی – دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهرا

چکیده:

امروزه کاهش تلفات جادهای به عنوان یک هدف استراتژیک در برنامه ریزیهای کلان بسیاری از کشورها شناخته م ی شود . محل استقرار پایگاههای خدمات فوریتهای پزشکی نقش بسیار مهمی در عملکرد بهینه آمبولانسها به منظور نجات جان ب یماران اورژانس ایفا میکند. در مسئله مکانیابی مراکز فوریتهای پزشکی، هدف استفاده از کمترین تعداد آمبولانس به منظور رسیدن به پوشش حداکثری نقاط تقاضا است. برای حل چنین مسائلی با استفاده از الگوریتمهای متاهیوریستیک میتوان به جوابهای بسیار نزدیک به جواب بهینهLocal Optimum در زمان معقولی دست یافت. در این مقاله شیوه تازهای از به کارگیری الگور یتم شبیه سازی تبرید تدریجی(Simulated Annealing-SA در حل مسائل مکانیابی مراکز فوریتهای پزشکی ارائه میگردد. اصولا اکثر الگوریتمهای متاهیوریستیک با الگوگیری و شبی هسازی یکی از قوانین یا روابط موجود در طبیعت بنا نهاده م یشوند. الگوریتم تبریدتدریجی با الهام گیری از فرآیند تبرید یا بازپخت فلزات ایجاد و در حل مسائل مختلف بهینه سازی به کارگیری شده است. آنچه در این مقاله آمده است، اعمال این روش موفق بهینه سازی برای حل یک مسئله گسسته مکانیابی است. نتایج کار با نتایج الگور یتم ژنتیک مقایسه شده و حاکی از موفقیت روش ارائه شده در حل مسائل مکانیابی مراکز فوریتهای پزشکی بوده است.