مقاله به کارگیری رویکرد شبکه هم پیوندی در سطح بندی فضاهای سکونت گاهی استان قم برای بهبود برنامه ریزی و آمایش منطقه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در آمایش سرزمین از صفحه ۲۱۱ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: به کارگیری رویکرد شبکه هم پیوندی در سطح بندی فضاهای سکونت گاهی استان قم برای بهبود برنامه ریزی و آمایش منطقه ای
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استان قم
مقاله روش های تعیین سلسله مراتب سطح بندی سکونت گاه ها
مقاله شبکه
مقاله شبکه هم پیوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریف زادگان محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: خوانین زاده اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: ملک پور بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف رویکرد مطالعات شبکه شهری هم-پیوندی در توسعه شهری و روستایی، افزودن ابعاد فضایی و مکانی به برنامه-ریزی منطقه ای است. در این مقاله با مطالعه چارچوب نظری مطالعات شبکه هم-پیوندی، روشی پیشنهادی برای تعیین سلسله مراتب و نیز سطح بندی سکونت گاه ها در سکونت گاه های شهری و روستایی استان قم بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و جامعه آماری استان قم است. داده ها به روش اسنادی و کتابخانه ای گردآوری و به روش آمار توصیفی تحلیلی تجزیه وتحلیل شد. نتایج بررسی وضع موجود نشان می دهد در شرایط حاضر شهر قم به عنوان مرکز استان، تنها نقطه جمعیتی است که توان جذب عناصر برتر خدماتی را دارد.. رویکرد جدید معرفی شده در این مقاله، سکونتگاه ها را به روشی دقیق تر، یعنی توجه به عوامل فضایی کالبدی در چارچوب شبکه سطح بندی می کند تا مشکلات مرتبط با روش سلسله مراتبی کاهش یابد و کارآمدی بیشتری ایجاد شود.