مقاله به کارگیری رویکرد ترکیبی FAHP-BSC جهت ارزیابی عملکرد بیمارستان هاشمی نژاد تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۳۲۷ تا ۳۳۸ منتشر شده است.
نام: به کارگیری رویکرد ترکیبی FAHP-BSC جهت ارزیابی عملکرد بیمارستان هاشمی نژاد تهران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله کارت امتیازی متوازن
مقاله فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایروانی تبریزی پور امیرپویا
جناب آقای / سرکار خانم: فضلی صفر
جناب آقای / سرکار خانم: الوندی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کارت امتیازی متوازن به عنوان یکی از ابزارهای موفق در زمینه ارزیابی عملکرد، میزان اهمیت مناظر و همچنین شاخص های تحت هر منظر را نه به طور نسبی و نه به طور مطلق ارایه نمی دهد. در این مطالعه برای رفع این نقص، از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی، جهت وزن دهی به مناظر و شاخص های کارت امتیازی متوازن در بیمارستان استفاده شده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر، تحقیقی کاربردی از نوع توصیفی- مقطعی بود که در سال ۱۳۸۹ در بیمارستان هاشمی نژاد تهران انجام شد. ابتدا لیستی از شاخص های ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن تهیه شد و مقایسات زوجی از روش میدانی و توزیع پرسش نامه تحلیل سلسله مراتبی استاندارد، با نرخ سازگاری پایین تر از -۰٫۱ بین ۷ خبره تصمیم گیری به دست آمد. سپس از طریق FAHP (Fuzzy analytical hierarchy process) وزن هر شاخص و هر منظر به دست آمد. در پایان میزان تحقق موزون هر یک از آن ها در سال ۱۳۸۹ مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: در میان مناظر کارت امتیازی متوازن، منظر ذی نفعان جامعه و عرصه خدمت با ۲۸٫۱۱ درصد از برتری اندکی نسبت به سایر مناظر برخوردار بود. همچنین در میان شاخص ها نیز میزان رضایت مندی بیماران، همراهان و همچنین فراگیران بیش ترین اهمیت را در عملکرد بیمارستان داشت. همچنین امتیاز نهایی عملکرد در سال ۱۳۸۹، ۹۵٫۸۸ درصد محاسبه گردید.
نتیجه گیری: این تحقیق یک رویکرد تلفیقی (Balanced scorecard-FAHP) BSC-FAHP را به منظور بهبود ارزیابی عملکرد بیمارستان پیشنهاد می کند. از این رو نتایج آن می تواند مدیران و مشتریان بخش بهداشت و درمان را در اخذ تصمیمات درست و استراتژی های مناسب برای آینده یاری نماید.