مقاله به کارگیری روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) در اولویت بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: به کارگیری روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) در اولویت بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه های ورزشی
مقاله اخلاق
مقاله اخلاق حرفه ای
مقاله اولویت بندی موانع رشد
مقاله روش تحلیل سلسله مراتبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان حسینی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: ترکیان ولاشانی سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رتبه بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی بود. با این هدف در اولین مرحله به واسطه مطالعات کتابخانه ای، جست و جو در سایت های علمی معتبر و در نهایت مصاحبه با کارشناسان برجسته حیطه رسانه های ورزشی، به شناسایی موانع موجود پرداخته شد. پس از شناسایی موانع، با هدف رتبه بندی آنها درخت سلسله مراتبی تشکیل و بر اساس آن پرسشنامه AHP شامل ۵۷ مقایسه زوجی موانع (معیارها) طراحی شد و در اختیار ۳۵ نفر از خبرگان که جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دادند، قرار گرفت. پس از حصول داده های اولیه مستخرج از پرسشنامه ها به تشکیل ماتریس های مقایسه زوجی برای معیارها در سطوح مختلف پرداخته شد و بر اساس روش مجموع سطری وزن های نسبی هریک از موانع در زیرمعیار مربوط به خود محاسبه و بر اساس آنها رتبه بندی شدند. در گام بعد، با ضرب کردن اوزان نسبی در وزن های نسبی معیارهای مربوط در سطوح بالاتر، وزن سطحی هر یک از موانع نیز به دست آمد. بر اساس نتایج، در سطح دوم موانع سازمانی با وزن سطحی ۰٫۴۲، در سطح سوم موانع مرتبط با کارکنان با وزن سطحی ۰٫۲۵۷، در سطح چهارم فقدان تحصیلات و تخصص کافی در زمینه ورزش و رسانه در بین مدیران رسانه های ورزشی با وزن سطحی ۰٫۰۹۸ و در نهایت در سطح پنجم، جا به جا شدن و رنگ عوض کردن ارزش ها با وزن سطحی ۰٫۰۲۲، به عنوان بااهمیت ترین موانع شناخته شدند.