مقاله به کارگیری اینترنت توسط دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس بعثت: استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی از صفحه ۸۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: به کارگیری اینترنت توسط دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس بعثت: استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترنت
مقاله دانشجویان کشاورزی
مقاله مدل پذیرش فناوری
مقاله مرکز آموزش کشاورزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبی اسفلی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی میاندشتی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی به کارگیری اینترنت توسط دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس بعثت با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) بود. جمع آوری داده ها با استفاده از فن پیمایش صورت گرفت. تعداد ۱۳۲ نفر از بین کلیه دانشجویان رشته های گیاهان داروئی و گیاهان زینتی مجتمع بعثت (جامعه آماری= ۲۱۰ نفر) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که روایی صوری آن توسط متخصصان ترویج و آموزش و پایایی آن با استفاده از آزمون راهنما تایید گردید. با استفاده از فن تحلیل مسیر با در نظر گرفتن اثرات کل متغیرها بر متغیر وابسته میتوان مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر متغیر وابسته (استفاده) را به شرح زیر اولویت بندی نمود: تصمیم به استفاده از اینترنت، نگرش به استفاده از اینترنت، سودمندی استفاده از اینترنت (مفید بودن)، و آسانی استفاده از اینترنت. با توجه به نتایج تحلیل مسیر، نگرش نسبت به استفاده، تاثیر معنی داری بر تصمیم به استفاده داشت. همچنین برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی از آسانی استفاده، تاثیر مثبت و معنی داری بر روی نگرش نسبت به استفاده داشتند.