سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نیما اصانلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
الهام دهقان –

چکیده:

درعصرحاضر استفادها زابزاری به نام دانش برای ایجاد خلاقیت و نوآوری درسطح ملی ازاهمیت بسزایی برخوردار است و کشورها با ارج نهادن به مدیریت دانش و بطور متقابل مدیریت خلاقیت ونواوری آن را نیازی استراتژیک جهت پیشگامی درعرصه رقابت پذیری تلقی می کنند هدف ازنگارش این مقاله ارایه چهارچوب مفهومی مدیریت دانش است که متضمن بهبود مستمر و تعالی عملکرد سازمان ها خواهد بود نتایج مطالعه حاض رنشان میدهد که ازمیان عوامل توانمندساز و تاثیر گذار برمیزان اثربخشی مدل پیشنهادی مدیریت دانش سرمایه فکری بیشترین نقش آفرینی را ایفا می کند ضمن اینکه محدودیت فراگیر این چهارچوب نظری اقتصادمدیریت دانش است که مقرون به صرفه بودن سیستم مدیریتی دانش مدار را توجیه می کند.