سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صغرا رییسی – دانشگاه شهید چمران اهواز
علی سعیدیان – دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدسعیداله مرتضوی – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بیان روشی موثر برای برنامه ریزی بلند مدت تعمیرات واحدهای تولیدی در سیستمهایدر حضور واحدهای تولیدی بادی است. در این مقاله تاثیر پارامترهای مهم GENCO قدرت تجدید ساختار شده از دیدگاهدر واحدهای بادی مانند متوسط سرعت روزانه باد و منحنی مشخصه تولید انرژی الکتریکی توسط واحد بادی بر برنامه ریزیبلند مدت تعمیرات واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفته است. نهایتا، یک روش مبتنی بر برنامه ریزی عدد صحیحبرای یافتن یک برنامه بهینه تعمیرات پیشگیرانه واحدهای تولیدی ارائه شده ( Mixed integer programming ) ترکیبیمورد ارزیابی قرار گرفته است. IEEE-RTS است. روش پیشنهاد شده روی سیستم اصلاح شده