سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید کسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرا
امید بهار – استادیار پژوهشکده مهندسی سازه،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و م

چکیده:

هدف از به روز رسانی حداقل کردن اختلاف بین فرکانس ها و اشکال مدی حاصل از تحلیل و آزمایش انجام پذیرفته است. در این مقاله از روش به روز رسانی مدل اجزا محدود بر پایه حساسیت با به کارگیری الگوریتم ناحیه امن نیوتن استفاده شده است. این روش بر روی یک قاب دو بعدی باآسیب های پراکنده مورد مطالعه قرار گرفته است. آسیب به صورت کاهش سختی در المان ها تعریف شده است. همچنین پارامترهای به روز رسانیسازه به صورت ضرایب کاهش سختی معرفی شده اند و سپس تغییر در این پارامترها با حل یک مسئله بهینه یابی غیرخطی مقید به صورت تکراری تعیین شده است. در پایان نیز از معیارMAC به منظور اطمینان از نتایج حاصل از به روز رسانی استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشانمی دهد که این روش می تواند به درستی مقادیر آسیب های مختلف و همچنین مکان آنها را در حالت آسیب پراکنده شناسایی کند