سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد امامی حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیستمحیطی
هادی جعفری – اعضای هیئت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی –

چکیده:

برآورد صحیح و به روز رسانی تبخیر و تعرق مرجع برای هر منطقه و خصوصاً مناطق مزروعی نواحی خشک ضروری میباشد. با استفاده از این پارامتر میتوان برآوردی از نیاز آبی گیاهان کشت شده در منطقه و تناسب آن با منابع آب موجود بدست آورد، که میتواند در انتخاب الگوی کشت مناسب و استفاده بهینه از منابع آب و در نتیجه توسعه پایدار کشاورزی مؤثر واقع گردد. هدف از این تحقیق تعیین و به روز رسانی تبخیر و تعرق روزانه گیاه مرجع (چمن) با استفاده از آمار روزانه هواشناسی در مناطق مزروعی عمده غرب اصفهان می باشد. ابتدا آمار هواشناسی ایستگا-ه های سینوپتیک زرینشهر و مبارکه و ایستگاه تبخیرسنجی فلاورجان مورد صحت سنجی به روش جرم مضاعف قرار گرفت و سپس با استفاده از نرمافزارREF-ET تبخیر و تعرق مرجع به روشهای فائو پنمن- مونتیث، پنمن اصلاح شده فائو، بلان – ی کریدل، تشتک تبخیر و هارگریو-ز سامانی محاسبه شد. دادههای مورد استفاده شامل دمای ماکزیمم و مینیمم، رطوبت ماکزیمم و مینیمم، سرعت باد، تبخیر از تشتک و ساعات آفتابی میباشد. مجموع تبخیر و تعرق مرجع روزانه برای منطقه در سال ۲۰۱۰ به وسیله هر یک از روشهای مذکور به ترتیب ۱۴۶۸ ،۱۴۳۹ ،۱۷۴۵ ،۱۷۲۵ ۱۶۰۵ دست آمد. روش پنمن فائو با توجه به مقایسه صورت گرفته با روش تشتک تبخیر در دوره زمانی که آمار آن وجود دارد و همچنین مطالعات لایسیمتری که قبلاً انجام شده و موجود بودن دادههای مورد نیاز این روش، به عنوان روش مناسب برای منطقه پیشنهاد شد. همچنین با توجه به اینکه در بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در منطقه روش هارگریوز- سامانی مورد تأیید قرار گرفته است و در تحقیق حاضر این روش رقم متعادلی را نشان میدهد میتوان به عنوان روش مناسب در نظر گرفت