سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین چراغی آفارانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه
احمد نیکنام – استادیار مهندسی سازه و زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و ص

چکیده:

شهرنشینی دنیای امروزی و تنوع مسائل مربوط به معماری، کاربری و روشهای ساخت باعث گردیده است که نامنظمی در بافت شهری مهم باشد.همچنین لرزهخیزی بالای ایران که رخداد زلزلههای مخربی چون بم و… شهودی بر آن است، باعث میشود آسیبپذیری این ساختمانها افزونترگردد که اهمیت وجود آییننامههای طراحی و مقاومسازی پویاتر و همگامتر با پیشرفتهای علم مهندسی عمران مشخصتر میشود تا ایمنیساکنین همراه با حفظ سرمایههای اقتصادی کشور تامین گردد. آییننامههای کشورهای مختلف ضوابطی وضع کردهاند. همچنین پژوهشگران با بررسی نامنظمی به نتایجی دست یافتهاند که گاه منطبق یا ناقض آییننامهها بوده است که در این پژوهش بررسی میشود