سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد زرچینی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
شکرالله حاجیوند – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین و عضو هیئت علمی
داود هاشم آبادی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
قاسم حاجیان –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر اسانس درمنه بر عمر پس از برداشت و و افزایش ثبات غشا گل داودی رقم وایت مطالعه ای در قالب طرح کامل تصادفی با ۴ غلظت۰و۱۰و۳۰و۵۰ درصد در ۰ تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس تیمارهااثر اسانس درمنه را بر صفات اندازه گیری شده معنی دار نشان داد. مقایسه میانگین تیمارها نشان داد که استفاده از غلظت ۰۰ درصد اسانس درمنه بیشترین پروتئین گلبرگ ۳۲/۷۶عمرگلجایی ۱۰روز کلروفیل کل ۳/۹۲وباکتری انتهای ساقه ۱۵/۶۷ کلنی را نشان داد