سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی پاک – استادیار پژوهشی بخش آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

این پژوهش به منظور بهینه یابی آب آبیاری در کشت توام گیاهان گندم و سیب زمینی در شرایط آبیاری استاندارد و کمآبیاری دردوره های مختلف رشد گیاه وارائه مدل مناسب برای تعیین مقادیر بهینه تخصیص منابع آب و زمین به مدت ۳ سال زراعی انجام شد. در این آزمایش ۵ تیمار آبی به ترتیب بدون تنش، ۱۵، ۳۰، ۵۵ و ۱۰۰ درصد تنش آبی در شش دوره رشدگیاهی جوانه زنی ،پنجه دهی، ساقه دهی،گل دهی ،شیری و خمیری و برای گیاه گندم در دوره های رشد اول و دوم و سومگیاه سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفت . عملکرد محصول با مقادیر حاصل از توابع تولید، هزینه و در آمد مورد مقایسه قرارگرفت و نتایج بدست آمده نشان داد در مناطقی که کشت گندم و سیب زمینی توام باشد بر اساس برنامه ریزی غیر خطی (NLP) برای تخصیص مقدار آب بین گیاهان گندم و سیب زمینی به منظور حصول حداکثر سود اقتصادی از مدل تخصیص بهینه مقدار آب آبیاری رابطه بدست آمد (فرمول در متن مقاله اصلی) ونتایج حاصل نشان داد که در شرایط آبیاری استاندارد چنانچه فقط گندم کشت شده باشد مقدار آب مصرفی بهینه برای بهترین سود اقتصادی ۵۷۸۶ متر مکعب در هکتار است و چنانچه فقط سیب زمینی کشت شده باشد مقدار آب مصرفی بهینهبرای بهترین سود اقتصادی محصول ۸۱۲۲ متر مکعب است اگر چنانچه دو گیاه گندم و سیب زمینی در مزرعه تواما کشتشده باشند در این حالت بهترین سود اقتصادی در دوره اول رشد سیب زمینی که هم زمان با دوره گل دهی و شیری گندمبرابر با ۷۰۰۰ متر مکعب و در دور ه دوم رشد سیب زمینی که هم زمان با دوره های شیری و خمیری گندم است برابر ۶۸۵۰متر مکعب و دوره سوم رشد سیب زمینی که هم زمان با دوره های جوانه زنی گندم برابر با ۶۵۶۸ متر مکعب آب مصرفی درهکتار می باشد.