سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیازعلی ابراهیمی پاک – استادیار بخش آبیاری و فیزیک خاک موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

به منظور بهینه یابی مصرف آب در کشت توام گندم و چغندر قند تحت شرایط آبیاری کامل و کم آبیاری در مراحل رشد گیاه و مدل عملکرد، در آمد و هزینه تولید، آزمایشی بر اساس بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار آبی به ترتیب بدون تنش، ۱۵، ۳۰، ۵۵ و ۱۰۰ درصد تبخیر- تعرق گیاه، در شش مرحله رشد گیاهی جوانه زنی، پنجه دهی، ساقه دهی، گل دهی، شیری و خمیری برای گندم و سه مرحله اول و دوم و سوم رشد چغندر قند به مدت ۳ سال زراعی در شهرکرد انجام شد و از برنامه ریزی غیر خطی (NLP) برای تخصیص مقدار آب استفاده شد. نتایج نشان داد که در شرایط آبیاری کامل بهترین سود اقتصادی گندم ۵۷۸۶ و چغندر قند ۹۲۰۲ متر مکعب آب در هکتار است. و اگر گندم و چغندر قند تواما کشت شوند، و مرحله اول رشد چغندر، زمان با مرحله گل دهی، مرحله دوم رشد چغندر قند با مراحل شیری و خمیری گندم و مرحله سوم رشد چغندر قند با مرحله جوانه زنی گندم همرمان رشد داشته باشند. بهترین سود اقتصادی به ترتیب در اعماق ۷۰۰، ۸۰۰ و ۷۸۰ میلی متر آب مصرفی بود. با کاهش ۲۴ درصد از آب مصرفی مرحله آخر رشد چغندر قند و تخصیص آن به گندم در مرحله سبزینگی موجب افزایش عملکرد محصول شد.