سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین نوریان – کارشناس ارشد سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود
وحیدرضا کلات جاری – استادیار، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدحسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

قاب های شیب دار از جمله سازه های مهم و پرکاربرد در صنعت می باشند. این مسئله سبب شده است تا روش های مختلفی برای طراحی بهینه قاب های شیب دار مطرح شود. اما از آنجا که در این فرآیند، ابعاد مقاطع تغییر می نماید، فضای کاوش و طراحی بسیار بزرگ است. لذا احتمالکسب بهینه محلی افزایش می یابد. در این مقاله سعی شده است تا بهینه یابی ابعاد قاب های شیب دار غیرمنشوری مورد توجه و بررسی قرار گیردبرای این منظور از روش اصلاحی جستجوی چند منظورهM.S.M با زیربخش های مختلفی تحت عنوان جزیره استفاده شده است. هر جزیره دارای ساختاری متفاوت از نظر فرآیند بهینه یابی است. این شیوه جستجو سبب می شود تا مسئله بهینه یابی در هر لحظه با چندین روش مورد بررسی قرار گرفته و بدین سان احتمال گرفتاری در بهینه محلی کاهش یابد. در مقاله حاضر برای طراحی قاب شیب دار از آیین نامه فولاد امریکا استفاده شده است. در نهایت با بررسی و مقایسه مثال هایی از قاب های شیب دار، کارآیی M.S.M مورد ارزیابی قرار گرفته است..