سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

وحید رضا کلات جاری – استادیار،دانشکده عمران و معماری،دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد حسین طالب پور – دانشجوی دکترا سازه،دانشکده عمران و معماری،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

الگوریتم جستجوی اجتماع ذرات pso یکی از روشهای فراابتکاری دربهینه یابی سازه ها است این روش نیز همانند دیگر الگوریتم های فراابتکاری وابسته به پارامترهای مختلف یدرروند بهینه یابی است که مقدار این پارامتر ها تاثیر بسزایی در روندبهینه یابی سازه ها دارد درروش pso پارامترهایی ازقبیل پارامتر شناختی c1 و پارامتر اجتماعی C2 نقش موثری درفرایند بهینه یابی ایفا می نماید این پارامتر ها بصورت مستقیم درمیزان سرعت هرذره موثر بوده و بدین ترتیب بطور غیرمستقیم درموقعیتنهایی هرذره تاثیر فراوانی دارند بدین منظور دراین مقاله روند حل مساله بهینه یابی سطح مقطع سازه ها براساس روش PSO تشریح و درادامه میزان اثربخشی پارامترهای شناختی و اجتماعی به ازای حالات و مقادیر مختلف مورد ارزیابی قرارگرفته است. معیار مقایسه یسرهمگرایی درروند بهینه یابی است که با رسم نمودارهای همگرایی به ازای حالات و مقادیر مختلف پارامترهای موردنظر بررسی قرارگرفته است.