سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا جم – دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی خاک و پی
محمدحسن صداق – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

بررسی پایداری شیروانی ها همواره یکی از مسائل چالش برانگیز درمهندسی ژئوتکنیک بوده است و جود سربار واقع درتاج شیب یکی ا زعوامل کاهش ضریب اطمینان پایداری می باشد مقاله حاضر به جستجوی محل بهینه قرار گیری شمع های تسلیح کننده شیبخاکی تحت سربار جهت حصول حداکثر ضریب اطمینان می پردازد سربار به صورت مستطیلی و تا ۳۰۰ کیلوپاسکال و با نمو ۵۰ کیلوپاسکال اعمال گردیده است تحلیل به صورت سه بعدی و توسط روش کاهش مقاومت برشی انجام پذیرفته است نرم افزار مورد استفاده midas/GTS می باشد معیار گسیختگی خاک بصورت موهر کولمب درنظر گرفته شده است مقطع شمع ها به صورت لوله ای انتخاب شده و سرشمع ها با دو روش مهار با شمع کناری و مهار با شمع بالایی یا پایینی مهار شده است نتایج تحلیل نشان میدهد با افزایش مقدار سربار ضریب اطمینان پایداری شیب کاهش می یابد همچنین ملاحظه شده است که جهت تقعر منحنی سربار ضریب اطمینان شیب غیرمسلح با جهت تقعر منحنی های شیب مسلح متفاوت م یباشد.